Compassion from Vietnam to Syria | Unpublished
Hello!
×

Warning message

  • Last import of users from Drupal Production environment ran more than 7 days ago. Import users by accessing /admin/config/live-importer/drupal-run
  • Last import of nodes from Drupal Production environment ran more than 7 days ago. Import nodes by accessing /admin/config/live-importer/drupal-run

Unpublished Opinions

Darcy Higgins Higgins's picture
Toronto, Ontario
About the author

Community-oriented fellow, activist, consultant. Founder , Partner .

Like it

Compassion from Vietnam to Syria

October 17, 2015

Darcy, Phong and others have been moved by the now global crisis from Syria. We all have a role to play, especially as Canadians who have been compassionate in previous circumstances, such as in the 1980s with the Vietnamese community. We can do a lot to help, including voting with compassion. Please share our article below. Voting is simple, find out how here:http://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&lang=e

When war came to a conclusion in Vietnam, over a million people fled the country. Canada’s government, under Progressive Conservative leader Joe Clark responded to public outcry to take in many Vietnamese. Canada had accepted over 100,000 Vietnamese refugee by 1985. We responded and became a sanctuary and a permanent home.

Not all Canadians supported this decision. An organization called the National Citizens Coalition was the leading voice against taking Vietnamese refugees into Canada. They used fear to try discourage Canadians and our government from making the compassionate decision. Stephen Harper later became President of the National Citizens Coalition.

Raising fears against taking new Canadians from a war-torn region didn’t work then, and it won’t work this time. Canadians are again strongly in support in bringing a large amount of refugees to our country, this time from Syria. In fact, “How do I sponsor a Syrian refugee” was recently the most searched topic on Google by Canadians.

There are now several million Syrians who have fled war fought by many sides in the country. But this year, Canada’s government has sponsored just 182 Syrian refugees.

Other parties in this election are calling for a significant increase in refugees, agreeing with former Canadian military leaders who say we can take 50,000-100,000 Syrians in the next few months. Meanwhile Stephen Harper continues to use fear to justify doing very little.

Canadians were noted for their generosity in privately sponsoring refugees in the 1980s. But Canada needs to support this too, as there are currently only a handful of Syrians approved on a government list to be sponsored by Canadians.

We can do so much better.

Vietnamese-Canadians know it and have been through it. We need a new government that will act the way Canadians want, and act strong like we did in 1979. It is time to do our part, and we can help make it happen by making a vote for change on October 19th.

Darcy Higgins

Phong Lê

(photo: vietboatpeoplememorialgta.com)

------

Khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, hơn một triệu người Việt Nam phải rời bỏ đất nước. Chính phủ Canada thời bấy giờ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến Joe Clark, đã hưởng ứng lời kêu gọi mãnh liệt của công chúng và tiếp nhận rất nhiều thuyền nhân Việt Nam. Đến cuối năm 1985, Canada đã đón nhận hơn 100.000 người tị nạn Việt Nam. Người dân Canada đã mở rộng vòng tay , và Canada đã trở thành một nơi trú ẩn và một quê hương thứ hai cho chúng ta.

Không phải người dân Canada nào cũng ủng hộ quyết định này. Một tổ chức tên Liên Minh Quốc Dân (National Citizens Coalition) đã dẫn đầu phản đối việc Canada đón nhận người tị nạn Việt Nam. Họ áp dụng một chiến thuật dựa trên sự sợ hãi để can ngăn sự quyết định nhân từ này của người dân và chính phủ Canada. Stephen Harper sau này đã trở thành Chủ Tịch của Liên Minh Quốc Dân.

Áp dụng sự sợ hãi để Canada không đón nhận những công dân mới từ một nơi bị chiến tranh tàn phá, đã không thành công trước đây, và bây giờ cũng sẽ không thành công. Người dân Canada một lần nữa mạnh mẽ ủng hộ việc đưa một số lượng lớn người tị nạn sang nước ta, lần này từ Syria. Hơn nữa, "Làm thế nào để tài trợ một người tị nạn Syria" gần đây đã trở thành chủ đề tìm kiếm nhiều nhất trên Google của người dân Canada.

Hiện nay có hàng triệu người Syria đã chạy trốn cuộc chiến tranh từ nhiều phía đang xảy ra trong nước họ. Nhưng năm nay, chính phủ Canada chỉ tài trợ 182 người tị nạn Syria.
Các Đảng trong cuộc bầu cử 2015 đang kêu gọi Canada nên gia tăng số người tị nạn được đón nhận lên một con số đáng kể, phù hợp với quan điểm của các cựu lãnh đạo quân đội Canada. Họ cho rằng chúng ta có thể tiếp nhận từ 50.000 đến 100.000 người Syria trong vài tháng tới. Trong khi đó Stephen Harper vẫn tiếp tục sử dụng sự sợ hãi để biện minh con số ít ỏi người tị nạn được nhận vào nước.

Trong thập niên 80, tấm lòng rông lượng của người dân Canada đã được cộng đồng quốc tế khen ngợi khi nhiều cá nhân đã đưng ra bảo lãnh người tị nạn Việt Nam. Nhưng hiện tại, mặc dầu có rất nhiều cá nhân muốn bảo lãnh người tị nạn Syria, chính phủ Canada chỉ chấp thuận vẻn vẹn vài chục người .
Chúng ta có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Chúng ta, người Canada gốc Việt đã từng trải nghiệm và biết điều đó rất rõ. Chúng ta cần một chính phủ mới, biết thực hiện dân ý, và hành động mạnh mẽ như chúng ta đã làm trong năm 1979. Đến lúc chúng ta nên đóng góp một phần bằng cách bỏ phiếu ủng hộ sự thay đổi vào ngày 19 tháng 10.

Darcy Higgins
Phong Lê